četvrtak, 01 Avgust 2013 22:20

O adabu u Tefsiru El-Mizan

Ovaj ogled o adabu Allame Tabatabai u svome tefsiru el-Mizan zapo­či­nje nakon tumačenja posljednjih aje­ta sure Ma’ide. Sam kontekst i po­ru­ka ajetâ koji slijede najbolja su os­­no­va za ovu temu, tj. razmatranje o ada­bima kojima su poslanici pou­če­ni od Allaha, dž.š. Ovom pri­­­likom ne do­nosimo tumačenje ajetâ – u ko­jima Al­lame Tabatabai iznosi ne­ko­li­ko vi­še nego zadivljujućih za­pa­žanja – već samo želimo čitaocu ukazati na okol­­nost da ogled koji se pred nama ot­va­ra treba promišljati u svjetlu pre­­do­če­nih aje­ta. Tra­gao­cima istine i bo­žan­skih učenja prepuštamo da sami pogledaju iz­vornik i oko­riste se božan­skim nadahnućima ovog ve­li­kog komentatora Kur’ana i mi­slio­ca. U priređivanju ove knjige preveo sam dijelove iz 1., 4. i 14. sveska tefsira el-Mizan.
Objavljeno u Kur'an
nedjelja, 28 Juli 2013 16:25

Noć Kadr

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Mi smo ga objavili u noći Kadr; šta ti znaš šta je noć Kadr? Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci. Meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake; spas je u njoj sve dok zora ne svane. Blagoslovljena noć Kadr je noć u kojoj Uzvišeni Stvoritelj otvara posebna vrata Svoje milosti svakom onom čije srce priželjkuje Božiju naklonost, oprost i milost. Noć Kadr se nalazi u mjesecu ramazanu, u to nema sumnje. O tome nam jasno govore sljedeći ajeti: Mi smo ga objavili u noći Kadr. (El-Kadr, 1.) Mjesec ramazan je mjesec u kojem je spušten Kur'an... (El-Bekara, 185.)
Objavljeno u Kur'an
Nije li popustio strah od neimaštine, srdžba zbog problema i svakodnevnih međuljudskih čarki onoga ko je jutros proučio ove ajete i malo razmislio o njima. Nije li neko nakon počinjenog grijeha, a svi mi griješimo, našao utjehu i spas u ovom ajetu gdje nam Milostivi objavljuje da će nam oprostiti ukoliko zamolimo i tog grijeha se klonimo.
Objavljeno u Kur'an
nedjelja, 14 Juli 2013 08:18

O vrijednostima (fadiletima) Kur'ana

Sallallahu alejhi ve selleme kaže: Ko bude učio Kur'an, a zatim pomisli da je nekome dato nešto vrijednije od onog što je njemu dato, umanjio je ono što je Allah učinio velikim.[1] Sallallahu alejhi ve selleme kaže: Stepen zagovornika kakav ima Kur'an kod Allaha Uzvišenog nema ni vjerovjesnik (nebijj), ni melek niti iko drugi.[2] Sallallahu alejhi ve selleme kaže: Da je Kur'an u koži ne bi ga doticala vatra.[3] Sallallahu alejhi ve selleme kaže: Najvrijedniji ibadet moga ummeta je učenje Kur'ana.[4] Takođe, Sallallahu alejhi ve selleme kaže: Uzvišeni Allah je učio TA-HA i JA-SIN, na hiljadu godina, prije nego je stvorio stvorenja. Kada su meleki čuli Kur'an, rekli su: „Blago li ummetu kojem će se ovo objaviti, blago li prsima koja će ovo nositi i blago li se jezicima koji će ovo izgovarati.“[5] [1] Taberanija. [2] Abdul-Melik ibn Habib. Taberanija prenosi hadis: Kur'an je zagovornik i onaj čije će se zagovaranje primiti. Muslim prenosi hadis: Učite Kur'an, jer će on na Kijametskom danu doći kao zagovornik za svoga sahibiju (tj. onoga koji ga bude učio). [3] Tj. u čovjeku, odnosno njegovim prsima, a Allah Uzvišeni najbolje zna. Hadis bilježi Taberani, Ibni Hibban, Ahmed, Darimi i Bejheki. [4] Ebu Nu'ajm. [5] Darimija.
Objavljeno u Kur'an
četvrtak, 11 Juli 2013 17:15

Posebne blagodati od učenja sure Al-Ihlas

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog Reci: "On je Allah – Jedan! (1) Allah je utočište svakom! (2) Nije rodio i rođen nije, (3) i niko Mu ravan nije!"(4)[1] Kur'ansko poglavlje Al-Ihlas (Iskrenost) objavljeno je u Mekki. U njegova četri ajeta sadržana je suština islamskog poimanja Boga. Kao povod njegove objave imam Ahmed navodi događaj kada su idolopoklonici tražili od Muhammeda, s.a.v.s., da im navede rodoslovlje svoga Gospodara. Tada, kao odgovor na taj bezuman zahtjev, objavljeni su gore navedeni ajeti.[2] [1] Besim Korkut, Kur'an časni, prevod na bosanski jezik, http://majkaidijete.ba [2] Ibn Kaṯīr, Tefsir Ibn-Kesir, skraćena verzija, (skratio: Muhammed Nesib er-Rifa'i), Visoki saudijski komitet za  pomoć BiH, II izdanje, Sarajevo, 2002, str. 1545, prevod s arapskog: grupa prevodilaca
Objavljeno u Kur'an
nedjelja, 07 Juli 2013 15:58

Ramazan, uzvišeni mjesec

U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravoga puta i razlikovanja dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti – Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate – da određeni broj dana ispunite, i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na pravi put, i da zahvalni budete.  (Kur'an, Al-Baqara:185) Mjesec ramazan je odabran za post jer ima prednost nad ostalim mjesecima lunarnog kalendara. U navedenom ajetu ova prednost se objašnjava kroz činjenicu da je Kuran, kao knjiga – putokaz čitavom čovječanstvu, sa svojim zakonodavstvom koje je odvojilo dobro od lošeg kako bi se omogućilo napredovanje i uspjeh čovjeka, objavljena u mjesecu ramazanu. Pored ovog, i Kur'an i druga islamska literatura indicira da je objavljivanje svih velikih nebeskih knjiga, kao što je Tevrat, Indžil, Zebur, Ibrahimove sahife, kao i Kur'an, započeto u ovom mjesecu. U tom kontekstu, imam Sadik, mir neka je nad njim, je rekao: Tevrat je spušten šestog dana mjeseca ramazana, Indžil dvanaestog, Zebur osamnaestog, a Kur'an u Noći sudbine (Laylat-ul-qadr) u ramazanu. Stoga, mjesec ramazan je oduvijek bio mjesec objave velikih nebeskih knjiga. Ovaj mjesec je i mjesec odgoja i obrazovanja, budući da vježba bez poduke i prakse nema rezultata. Cilj prakse koja se ostvaruje kroz post treba sagledati putem temeljnog i dubokog znanja o božanskim uputama čija je svrha čišćenje čovjekove duše i osobenosti od grijeha. Jednom prilikom, zadnjeg petka u mjesecu ša'banu, Božiji Poslanik, s.a.v.s., održao je govor o značaju mjeseca ramazana kako bi pripremio svoje ashabe za dolazak ovog svetog mjeseca. U tom velikom govoru, Božiji Poslanik, s.a.v.s., rekao je: O ljudi! Približio vam se Allahov mjesec, mjesec prepun blagoslova, milosti i oprosta. To je mjesec kojeg je Allah učinio najboljim od svih mjeseci. Po Božijem viđenju, ti dani su najbolji od svih dana, njegove noći su najbolje od svih noći i njegovi časovi su najbolji od svih časova. To je mjesec u kojem ste pozvani da budete Allahovi gosti; tokom njegova trajanja vi se smatrate vrijednim Allahove milosti. U ovom mjesecu, vaši udisaji i izdisaji slave Allaha, vaše spavanje je ibadet Njemu. Vaša djela su primljena i vaše molbe uslišane. Stoga, tražite od Allaha, vašeg Gospodara, s iskrenim namjerama i čistim srcima, da vam omogući da sprovedete post i učite iz Njegove Knjige (Kur'ana) tokom ovog mjeseca, jer nesretnik je samo onaj koji je lišen Božijeg oprosta u ovom velikom mjesecu. Neka vaša glad i žeđ tokom tih dana bude vaš podsjetnik na glad i žeđ Sudnjeg dana. Udijelite milostinju siromašnima među vama, poštujte starije, pokažite plemenitost i nježnost prema najmlađima, i ojačajte vaša krvna srodstva. Čuvajte vaše jezike (od grijeha), ne gledajte ono što je Allah učinio zabranjenim vašim očima, i ne slušajte ono što je zabranjeno vašim ušima. Budite ljubazni prema siročadima drugih ljudi, kako bi i vašoj vlastitoj siročadi bila ukazana ljubav i naklonost...   Izvor: Ayatullah Sayyid Kamal Faghih Imani & A Group of Muslim Scholars, An Enlightening Commentary into The Light of the Holy Qur'an, part 2, Amir-ul-Mu'mineen Ali (a.s.) Library, Esfahan, Islamic Republic of Iran, 2003, str. 90 - 91., translated by Mr. Sayyid 'Abbas Sadr-'ameli Prevod: Hfz. Aida Kadrija
Objavljeno u Kur'an
ponedjeljak, 24 Juni 2013 10:48

Šu‘ajbovo, a.s., poslanstvo

Šu‘ajb, čije se genealoško stablo, prema historijskim zabilješkama, preko nekoliko generacija vezuje za Ibrahima, a.s., poslat je stanovnicima Medjena. U to vrijeme Medjen je bio jedan od sirijskih gradova čiji su se stanovnici uglavnom bavili trgovinom. Idolotarija, zakidanje na vagi, obmanjivanje i krivotvorenje, uveliko je bilo zastupljeno u tadašnjim društvenim relacijama. Sukob koji je postojao između ovog velikog poslanika, a.s., i stanovnika Medjena, spomenut je kroz nekoliko kur'anskih sura, posebno kroz jedanaestu suru, Hūd i dvadeset šestu suru, Šu‘arā.   
Objavljeno u Kur'an
petak, 14 Juni 2013 07:03

Isa, a.s., i havarijuni

Havarijuni su bili učenici i pomoćnici Božijeg poslanika Isa, a.s. Oni su bili njegovi saputnici, pomagači. Širili su Božiju riječ dostavljenu Isau, a.s., pozivali u vjeru u Jednog Boga, preporučivali bogobojaznost i brigu o vlastitim postupcima. Hazreti Mesih - Isa, a.s., mnogo je truda uložio da uputi narod Israilov, ali samo nekolicina njih je vjerovalo. Drugi su ustrajavali u svom neznanju, čineći pri tome zlo i sebi i drugima, a nadnaravne sposobnosti hazreti Mesiha a.s., nazivali su vradžbinama. 
Objavljeno u Kur'an
petak, 07 Juni 2013 07:09

Lijepa riječ

Rekao je Uzvišeni:“Reci Robovima Mojim da govore samo lijepe riječi: jer bi šejtan mogao posijati neprijateljstvo među njima.”[1] Poslanik s.a.v.a., nam, također, u mnogo prilika ukazuje na značaj lijepe riječi. Ona nam pomaže da unesemo razdraganost i osjetimo optimizam u našim dušama. Čovjek je biće koje je Allah dž.š. odlikovao umom i govorom. Govor mu je podario kao sredstvo sa kojim će izraziti svoje mišljenje. Kako god nema govora bez mišljenja, isto tako nema ni mišljenja bez govora. Riječ, u različitim oblicima, sa sobom nosi veliku odgovornost. Mnogo je propisa u islamu koji se zasnivaju upravo na riječi (izgovoru), kao što su šehadet, sklapanje i razvod braka, ugovori, zakletve, zavjeti, i mnogo drugog. Riječ je mač sa dvije oštrice, i kao što čovjek može zbog riječi postići kaznu, isto tako može ostvariti i nagradu. Izgovaranje zikra, učenje Kur'ana, podučavanje vjeri, davanje savjeta, obveseljavanje vjernika, samo su neka od polja obilne zarade koja se stječe lijepom riječju. Zato je čovjeku oporučeno da govori samo lijepe riječi: “A ljudima govorite lijepe riječi.“[2]
Objavljeno u Kur'an
četvrtak, 09 Maj 2013 08:50

Posebne blagodati učenja sure Al-Mulk

Sura Al-Mulk (Vlast), 67. sura Časnog Kur'ana, objavljena je u Mekki. Nalazi se na samom početku 29. džuza i ima 30 ajeta. U ovoj suri su spomenute mnogobrojne blagodati Uzvišenog Allaha u pogledu stvaranja i upravljanja, kao najbolji dokaz, za one koji razmišljaju, o jednoći Stvoritelja i Njegovoj istinskoj vlasti nad svim stvorenim. Namjera ove sure jeste jasno ukazivanje na općenitost gospodstva Božijeg na nivou cjelokupnog Univerzuma. Suprotno tome, mnogobošci vjeruju da za svaki dio Univerzuma postoji poseban gospodar, koji je ili iz reda meleka ili drugih stvorenja, a da Allah, dž.š., nije Gospodar cijelog Univerzuma, već samo Gospodar svih tih različitih gospodara. [1] [1] Allame Tabatabai, El-Mizan, tefsir Kurana (29. džuz), Fondacija Mulla Sadra u BiH, Sarajevo, 2007, str. 6, prijevod: Ertan Basarik
Objavljeno u Kur'an

Magazin Ašk