srijeda, 29 Mart 2017 19:49

Dova i istigfar

Ako jedan musliman lijepo i u duhu islama odgoji svoju djecu, pa se ona budu obraćala Uzvišenom Allahu i molila Ga za svoje roditelje – da ih On obaspe Svojim rahmetom i da im oprosti grijehe – roditelji će, i živi i umrli, od toga imati koristi. I sami nam Allah, dž.š., naređuje da Mu se obraćamo s molbom za svoje roditelje. On nam u Kur'anu naređuje: Reci! O moj Bože, smiluj im se kao što su i oni imali samilosti prema meni dok sam bio malen. (Isra, 24)
Objavljeno u Kur'an
srijeda, 08 Mart 2017 07:25

Primjeri iz sure El-Kasas

Zahvala Allahu, Gospodaru svjetova. Neka je salavat i selam na Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu i plemenite ashabe. Draga braćo, neki od nas se pridržavaju vjerskih načela jer se boje Božije kazne, u tom strahu počesto je onaj izražen za stanje na ovom svijetu jači nego li za onaj svijet. Pa kad ide dobro u životu oslabe ibadeti, a kad stisne pojačaju se. Drugi, pak, u trenutnim društvenim odnosima vide korist od religije na ovom svijetu pa se uklapaju.  Dok je veća korist od džuma, bajrama i mevluda tu su, ako se situacija promijeni, promijenit će i oni prioritete. Treći vole Allaha i ni za što ne ostavljaju njegove propise. Drže se Božijih uputa i ne mare na okolnosti, šta će drugi reći i sl.  
Objavljeno u Kur'an
petak, 10 Februar 2017 07:14

Pomirite vaša dva brata

Gotovo da smo se navikli svakodnevno slušati o međuljudskim i međumuslimanskim sukobima. Te pojave različito percipiramo i na njih različito djelujemo. Najbolji način ili odgovor na to je upućen ovih dana od naših vjerskih predstavnika koji, temeljeći svoj poziv na Kur’anu i Sunnetu, pozivaju na međusobnu saradnju i jedinstvo. Ovu priliku treba iskoristiti da se na sav glas, na hutbama i svim mogućim prilikama govori o pomirenju među Bošnjacima, braćom, komšijama, džematlijama. Potreba o zbijanju redova među muslimanima je danas prvorazredna obaveza. 
Objavljeno u Kur'an
utorak, 31 Januar 2017 18:34

Allah ne voli hvalisavog ni gordog

Mudri Lukman savjetuje svoga sina da bude ponizan/skroman, pa kaže: I ti ne okreći arogantno (osiono, oholo) obraz svoj ljudima, niti po Zemlji nadmeno hodi! Zaista, Allah ne voli hvalisavog ni gordog! U svom hodu odmjeren budi i glas svoj ti obori! Zbilja, najmrskiji glas je revanje magarca!(Lukman, 18-19) “I ti ne okreći osiono obraz svoj ljudima”, bukvalno znači ne budi arogantan, ne budi ohol, osion, bezobrazan, grub, ponosit, umišljen itd. S ljudima razgovaraj s poniznošću, s poštovanjem, sa smirenošću, razboritošću i tiho. Poboljšaj svoj karakter, svoje ponašanje, svoj govor, svoj način komuniciranja s ljudima. Unaprijedi to! Budi siguran da ti to bude ključ ulaska u Džennet!
Objavljeno u Kur'an
četvrtak, 05 Januar 2017 20:46

Ustrajnost

Među muslimanima ima malo mu'mina, pravih iskrenih vjernika. A vrlo je mnogo onih, koji su samo po imenu muslimani, a, ustvari, daleko od islama. Jedan musliman, koji je tek primio islam, mora preći dug put, da bi postao mu'min – pravi, iskreni, osvjedočeni i nepokolebljivi vjernik.
Objavljeno u Kur'an
ponedjeljak, 02 Januar 2017 21:18

Odgovornost

U šestom ajetu sure Tahrim, Allah, dž.š., nas doziva, pa nas ovako savjetuje: Čuvajte sebe i svoju čeljad od džehennemske vatre! Drugim riječima rečeno: - Pazite na svoje vlastite postupke, da vas vatra ne oprži. Držite se islamskih propisa i vladajte se po uputama Kur'ana, da biste bili mirni i sretni.
Objavljeno u Kur'an
petak, 30 Decembar 2016 07:51

Šta je ćudoređe?

Znajte da nema dobra u djelima bez znanja, niti časti u znanju bez djela. Znanje traži djelo, a iz ponavljanja i primjene znanja i djela proizlazi ćudorednost. Tako se ćudoređe (ahlak) ne svodi na puko poznavanje djela čije izvršavanje ili izbjegavanje uzrokuje Božije zadovoljstvo, kao što se ne svodi ni na puko činjenje dobrih i izbjegavanje loših djela. Zapravo je zbilja ćudoređa aktualnost ili djelatno savršenstvo koje je u skladu sa onim što zahtijeva božanska iskonska priroda u čovjeku, a ova aktualnost ili djelatno savršenstvo se postiže isključivo primjenom korisnog znanja i ustrajnošću u dobrim djelima, jer jedno bez drugog nije učinkovito. Zato je zbilja ćudoređa plod povratka čovjeka iskonskoj prirodi jednoboštva.  
Objavljeno u Kur'an
petak, 23 Decembar 2016 07:37

Svrha namaza

Namaz, kao i svaki islamski propis, ima svoj dvostruki smisao: da čovjeka podstakne na vršenje dobrih i plemenitih djela i da ga spriječi od ružnih misli i djela. Allah, dž.š., kaže: Namaz sprečava od ružnih i pokuđenih djela, a veličanje Allaha u namazu je najveće. (El-Ankebut, 45) To su vjernici, koje smo učvrstili na zemlji – ispravno klanjaju namaz, daju zekat, naređuju dobro i sprečavaju zlo. Allahu pripada konac njihovih djela. (El-Hadždž, 41)  
Objavljeno u Kur'an
nedjelja, 18 Decembar 2016 18:20

Dova je ključ udovoljenja

A kada te robovi Moji za Mene pitaju – Ja sam, sigurno, blizu. Odazivam se molitelju kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravom putu. (El-Bekare, 186) Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao: Kada Allah želi udovoljiti molbi roba, dozvoli mu da čini dovu. [1] Imam Ali, mir neka je na nj, je rekao: Ko pokuca na Allahova vrata, uzvišen je On, ona mu se otvore.[2] Imam Hasan, mir neka je na nj, je rekao: Nikome nije Allah, dž.š., otvorio vrata molbe, a da mu je zatvorio vrata ispunjenja.[3]   Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti, sažetak zbirke hadisa, svezak 1, preveo s perzijskog i arapskog: Amar Imamović, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2007, str. 209. [1] Kenzul-'ummal, 3156. [2] Gurerul-hikem, 8292. [3] El-Bihar, 78/113/7.
Objavljeno u Kur'an
ponedjeljak, 12 Decembar 2016 13:30

Kleveta

Kleveta spada u pokuđena i osuđena svojstva. Mnogi ljudi, ne razmišljajući o posljedicama, kleveću jedni druge i tako šire smutnju u zajednici. Oni to, najčešće, čine sa zadovoljstvom, ne misleći da time čine jedan od najvećih grijeha. Posebno je težak grijeh klevetati poštene žene, za šta je, po šeriatskim propisima, predviđena i kazna od osamdest udaraca. Tešku osudu klevete izriče Kur'an, pa kaže: Oni koji obijede (okleveću) čiste, nevine vjernice, neka su prokleti i na ovom i na budućem svijetu. Njih čeka patnja nesnosna. (En-Nur, 23)  
Objavljeno u Kur'an

Magazin Ašk