ponedjeljak, 12 Decembar 2016 13:26

Pružanje pomoći drugima

Musliman nije opterećen samo svojim vlastitim interesima, niti je daleko od svijeta i života. Pružajući pomoć drugima, on razumijeva značenje ljudskosti u društvu u kome živi. Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i pokornosti Allahu, a ne sudite u grijehu i neprijateljstvu; i bojte se Allaha, jer Allah strašno kažnjava. (El-Maide, 2) Svaku zajednicu čine jedinke koje se solidarišu u teškoćama, oslanjajući se jedna na drugu u nevolji i krizama. Zato islam traži da muslimani budu jedno tijelo, koje prožimaju jedinstveni osjećaji i interesi.  
Objavljeno u Kur'an
četvrtak, 08 Decembar 2016 14:50

Pojam srca u Kur'anu

Kur'anski tekst uveliko operira sa terminom srca/qalba. U akaidskoj literaturi se spominje srce kao primateljka i sjedište vjere u Dragoga Boga, dž.š. Pa čak i u našoj svakodnevnoj komunikaciji navodimo za primjer dobrog čovjeka onoga ko ima dobro, široko i čvrsto srce. Srce ima dvojaku upotrebu. Postoji čulno srce, čije je mjesto u grudima. To je poseban komad mesa koji je povezan, u čijoj unutrašnjosti je šupljina, a u njoj krv. Njegova ispravnost je povezana sa našim fizičkim životom. Kur'an koristi riječ qalb za drugo srce, čije je mjesto, također, u grudima. Povezano je sa čulnim srcem, u njemu je smješten iman ili kufr. Našu pozornost vraćamo ovom srcu kojeg Kur'an spominje na mnogim mjestima.  
Objavljeno u Kur'an
utorak, 15 Novembar 2016 13:53

Objava i razum – garant ravnoteže

Hvala Allahu Stvoritelju koji nas je stvorio, Koji nas opskrbljuje i u svakom danu nebrojenom milošću obasipa. Neka je salavat na Poslanika islama, njegovu časnu porodicu i sve one koji ustrajavaju u dobru. Svi se mi slažemo da smo sastavljeni od tijela i duše. Materijalnog tijela koje vidimo i lahko ga dokazujemo i duše koju ne vidimo ali je s jednakim uvjerenjem svi osjećamo. I tijelo i duša imaju svoje potrebe, zahtjeve i nužnosti. U tim potrebama postoje određena sukobljavanja. Tjelesna komponenta ima svoje zahtjeve koji kada se suoče sa potrebama duše izazivaju kontradiktornost pa tako ako udovoljimo svim zahtjevima tijela uvidimo da nam duša trpi i obrnuto; ako posvetimo pažnju samo duši i duhovnom trpi tijelo.
Objavljeno u Kur'an
utorak, 01 Novembar 2016 21:04

Uvijek bolje i ljepše

U drugom ajetu sure El-Mulk Uzvišeni Allah objavio nam je da je smisao smrti i života u tome – ko će bolje ili ljepše postupati od ljudi: Onaj koji daje život i smrt da bi vas iskušao koji će od vas bolje/ljepše postupati... Komentarušući ovaj ajet, poznati mufessir (komentator) Ibn Kesir veli: ''Smisao ajeta je u tome da je Allah, dž.š., stvorio sva stvorenja iz ništavila da bi ih iskušao, tj. da bi pokazao koji će od njih bolje postupati'' (Tefsīru l-Kur'āni l-'azīm, 4/509). U tefsirima (komentarima Kur'ana) se još navodi: da bi vas iskušao ko će se od vas više sjećati smrti i od nje više strahovati, ili: ko će od vas biti brži u pokornosti Uzvišenom Allahu i više se bojati Njegovih zabrana (Ševkani, Fethu l-qadīr, 1510). Mufessir Ibn Džuzejj veli da se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., jedanput proučio ovaj ajet, a zatim rekao: ''Koji će od vas ljepša djela činiti, više se Allaha bojati, bolje se harama čuvati i biti brži u pokornosti Uzvišenom Allahu'' (Teshīl, 4/134). Prema ovome, sâm Allahov Poslanik, s.a.v.s., protumačio je ovaj ajet.  
Objavljeno u Kur'an
srijeda, 19 Oktobar 2016 20:06

Podsticaj na učenje Kur’ana

Oni koji Allahovu Knjigu čitaju i molitvu obavljaju i od onoga čime ih Mi opskrbljujemo udjeljuju, i tajno i javno, nadaju se trgovini koja neće nestati. Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Kada neko od vas želi da razgovara sa svojim Gospodarom, neka uči Kur’an.” “Zaista srca mogu hrđati kao i metal.” Neko upita: “O Poslaniče, šta im daje sjaj?” On reče: “Učenje Kur’ana.”  
Objavljeno u Kur'an
ponedjeljak, 10 Oktobar 2016 19:58

Rodbina u islamu

Porodične ili rodbinske veze spadaju u red temeljnih, najstarijih i najtrajnijih odnosa među ljudskom vrstom. Rodbina kao društvena grupa prisutna je u svim vremenima, a sačinjavaju je pripadnici koji potiču od zajedničkog pretka i koji su u međusobnom srodstvu, odnosno u krvnoj vezi. Islam kao cjelokupan sistem života i vladanja donio je svoje principe, odredbe i propise u vezi sa pitanjem rodbine i održavanja rodbinskih odnosa. U islamu, ukratko rečeno, rodbinu sačinjavaju svi oni sa kojima se ne može zasnovati bračna zajednica. Pored krvno-srodničnog odnosa, odnosa po uzlazno-silaznoj liniji (otac, majka, djedovi, nane, sinovi, kćeri, unučad i njihovo potomstvo), postoji i krvno-srodničko srodstvo po pobočnoj liniji (braća, sestre i njihovo potomstvo, amidže, daidže i tetke). Također, u daljnu rodbinu ubrajaju se i neki članovi po tazbinskoj (ženidbenoj) vezi. Svi oni koji se, prema Kur'anu i sunnetu, tretiraju rodbinom imaju svoja precizna prava, obaveze i dužnosti. 
Objavljeno u Kur'an
nedjelja, 11 Septembar 2016 21:34

Kurban

Kurban je vrsta ibadeta koja podrazumijeva žrtvu određene vrste životinja, brava ili govečeta u određeno vrijeme s ciljem približavanja Allahu, dž.š. Ova vrsta ibadeta je vadžib, a ustanovljena je kur'anskom naredbom  i hadisom Božijeg Poslanika.
Objavljeno u Kur'an
nedjelja, 14 Avgust 2016 19:52

Tri oblika dove u Kur'anu

U Kur'anu se pojavljuju tri oblika dove: 1) dova pojedinca za sebe; 2) dova pojedinca za druge; 3) dova svih za sve. U nastavku, izložit ćemo ova tri oblika dove, kako bismo upoznali kur'anski stil u molitvi za vjernike.
Objavljeno u Kur'an
četvrtak, 11 Avgust 2016 20:02

Kako postići ono što želimo?

Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova, Njega hvalimo, od Njega pomoć tražimo i za oprost Ga molimo. Utječemo Mu se od zla duša naših i posljedica loših djela koja smo učinili. Koga Allah, dž.š., uputi niko ga u zabludu ne može odvesti a koga u zabludi ostavi niko mu na Pravi put ne može ukazati. Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha, dž.š., i svjedočim da je Muhammed, a.s., Allahov rob i poslanik. Neka je salavat i selam na njega, njegov ehlul-bejt i ashabe.
Objavljeno u Kur'an
A onome ko uzmakne od sjećanja na Svemilosnog, Mi ćemo šejtana natovariti, pa će mu on nerazdvojni drug postati; oni će ih od Pravoga puta odvraćati, a ljudi će misliti da su na Pravome putu. I kada koji dođe pred Nas, reći će: “Kamo sreće da je između mene i tebe bila tolika razdaljina kolika je između istoka i zapada! Kako si ti bio zao drug!” Pošto ste bili nepravedni, toga dana vam neće biti od koristi to što ćete u muci zajedno biti. Allahovo je sve što je na Nebesima i što je na Zemlji! Pokazivali vi ono što je u dušama vašim ili to krili, Allah će vas za to pitati; oprostit će onome kome On hoće, a kaznit će onoga koga On hoće – Allah sve može. Pravi vjernici su samo oni koji u Allaha i Poslanika Njegova vjeruju, i poslije više ne sumnjaju.  
Objavljeno u Kur'an

Magazin Ašk