nedjelja, 03 Maj 2015 21:45

S kim se družiti?

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svijetova, Koji je iz srca svojih robova izbacio mržnju, svađu i neprijateljstvo, a ulio ljubav, blagoslov i poniznost. Neka je salavat na Muhammeda, s.a.v.s., na njegovu časnu porodicu, na njegove plemenite ashabe, kao i na sve one koji su iskreni u druženju s ljudima. Danas, dok posmatramo okolinu, sagledavamo međuljudske odnose, druženja ljudi i sastanke, sve nas to podsjeća na nekadašnji paganski život, kad ljudi nisu imali osjećaje ljudskosti, međusobne ljubavi, kad nisu znali cijeniti tuđu čast i ugled. Čovjek, a posebno žena, tretirani su kao najobičniji predmet kojim se moglo manipulirati. Njihova druženja su bila zasnivana na samim interesima. Najveći stepen njihove iskrenosti u druženju bio je da se od prijatelja ukrade imetak i tim imetkom ga se počasti kad mu dođe u musafirluk. I danas se ukrade iz firme, a onda zove na ručak šefa, direktora, vlasnika. 
Objavljeno u Kur'an
petak, 17 April 2015 12:06

Kur'an – dokaz Božije ljubavi

Od stvari koje vode ka Allahovoj, azze ve dželle, ljubavi jeste i skrušeno učenje Kur'ana uz razmišljanje i razumijevanje (njegovih ajeta). Nije čudno da blizina s Allahovom knjigom bude jedno od najvećih dobrih djela koja vode ka Allahovoj ljubavi. Mada je Uzvišeni Allah Svojom mudrošću htio da naše vjerovanje u Njega bude vjerovanje u ono što se ne vidi, On, subhanehu, isto je tako htio da Njegovo obraćanje nama i Njegov govor nama bude pojavna (vidljiva) stvar. Tako mi vidimo Njegov govor napisan u niscima redaka, čujemo ga kad se uči, i utjecaj Njegovih riječi na srca uvijek se obnavlja. 
Objavljeno u Kur'an
petak, 27 Mart 2015 13:02

Znakovi upute u suri Kāf

Ova sura sadrži toliko temelja vjerovanja a to je dovoljno da se zanemari svako teoretisanje teologa i umovanje razboritih i mudrih. Sura govori o priznavanju nastanka stvorenja i njihovog povratka Allahu, zatim o Allahovoj jednoći, poslanstvu, vjerovanju u meleke, o podjeli ljudi na: propale, nesretnike i sretnike, uspjele, te o osobinama svake kategorije. U suri je sadržano potvrđivanje Allahovih svojstava savršenstva, kemala, i negiranje svih mahana i manjkavosti koje bi mogle osporiti Njegovo savršenstvo. U suri su spomenuta dva kijameta: veliki i mali, dunjalučki i ahiretski. 
Objavljeno u Kur'an
četvrtak, 19 Mart 2015 14:14

Imena i svojstva Kur’ana, a.š.

Prema mnogim autoritetima, Kur'an ima samo pet vlastitih imena, a ostali nazivi kojima se naziva posljednja Allahova knjiga su u suštini njegova svojstva / opisi. Međutim, i jedan veći broj priznatih autora smatra da Kur'an ima više vlastitih imena, te da ima i izvedenih imena. Evo tih imena: Kur’an je prvo, najpoznatije vlastito ime posljednje Allahove objave čovječanstvu. Ovo uzvišeno ime upućuje, kao što je i ranije naznačeno, na knjigu koja će biti mnogo čitana /učena/ i koja će biti sakupljena u jednu zbirku. 
Objavljeno u Kur'an
Često se susrećemo sa ljudima iz raznih sredina čak i iz ulemanskog staleža, koji nerado govore o tesavvufu, neki ga poprijeko gledaju, a neki ga čak osporavaju, omalovažavaju. Takav njihov stav počiva ili na njihovom ličnom iskustvu, ili na gledanju na današnje prakticiranje raznih tarikata, ili – a to je mnogo češće – na potpunom nepoznavanju tesavvufa, pravog tasavvufa, njegovog pravog učenja i njegove prakse. Kod mnogih se uvriježilo mišljenje da je tesavvuf bid'at – novotarija – koja je nastala iza preseljenja Muhammeda, a.s., na Ahiret.  
Objavljeno u Kur'an
srijeda, 21 Januar 2015 08:44

Znanje, blagost i razboritost

Islam se uvijek oslanjao na dijalog i razum kako bi promovisao svoje stavove i širio svoja učenja. Za razliku od islamofobičara koji pogrešno tvrde da je islam proširio svoju poruku uz pomoć mača, islam je privukao pobožne sljedbenike sa četiri strane svijeta uz pomoć razuma, podstičući drugu stranu da razmisli i prostudira ono što ima da kaže. Ovaj pristup dolazi iz Allahovog uputstva iz kur'anskog ajeta: “Na put Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj...” 
Objavljeno u Kur'an
srijeda, 10 Decembar 2014 12:57

Kur'anske mudžize

Allah je prije 14 stoljeća na Zemlju spustio Kur'an, knjigu koja služi kao vodilja ljudima. Cijelo čovječanstvo je pozvano da se pridržava normi koje su propisane u ovoj Knjizi da bi konačno našli svoj spas i oslobođenje. Ova posljednja Božija objava je ujedno i jedina uputa  čovječanstvu od trenutka objavljivanja pa sve do Sudnjeg dana. Jedinstveni kur'anski stil i izvanredna mudrost koja je sadržana u njemu su nepobitni dokazi da je Kur'an Allahova riječ. Osim toga, postoji i još niz čudotvornih specifičnosti koje dokazuju da je Kur'an objavljen od strane Allaha. Jedna od ovih specifičnosti je činjenica da se u Kur'anu, objavljenom prije 1400 godina, nalaze određene naučne činjenice do kojih smo mogli doći jedino savremenom tehnologijom dvadesetog stoljeća.
Objavljeno u Kur'an
ponedjeljak, 01 Decembar 2014 13:30

Usmjerenost kur'anske poruke prema svakome pojedincu

Usmjerenost kur'anske poruke prema svakome pojedincu (et-tahsîs) podrazumijeva da učač pretpostavi da je on namjeravan sa svakim govorom u Kur'anu. Kada čuje naredbu ili zabranu treba prosuđivati na način da je on taj kome se naređuje i zabranjuje. Isti je slučaj ako je u pitanju obećanje ili opomena. Kada čuje kazivanje o prijašnjim narodima i vjerovjesnicima treba da zna da ti događaji nisu spomenuti kao noćna priča na sijelu, nego je svrha i cilj primanje pouke. Neka iz Njegovog teksta uzme ono što mu je potrebno. Nema kazivanja u Kur'anu u čijem kontekstu nije i korist za Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i njegov ummet. Zbog toga Uzvišeni kaže: ...zato su da njima (tj. kazivanjima) srce tvoje učvrstimo.  
Objavljeno u Kur'an
četvrtak, 09 Oktobar 2014 16:34

Tumačenje sure El-Gašijeh

U ovoj suri, koja nosi ime Suretul-Gâšije, sadržane su najvažnije tačke islamskog vjerovanja. U njoj Allah, dž. š., upućuje govor Muhammedu, a. s., i veli: Hel etāke hadîsul-gāšijeti – Je li ti došla vijest o Sudnjem danu? To jest, znaš li šta će se toga strašnog dana uglavnom dogoditi? Korijen riječi el-gāšijetu u arapskom jeziku znači: pokriti, poklopiti. Tim je imenom Allah dž. š. nazvao Sudnji dan stoga što će tada ljude poklopiti i obuzeti velika poteškoća – poteškoća polaganja računa za i najmanje učinjeno djelo na ovom svijetu, – poteškoća i muka iščekivanja, kako će se riješiti beskonačna budućnost svakog pojedinca.
Objavljeno u Kur'an
Djeca su veliki Božiji blagoslov. Nažalost, neki od nas ne mogu imati djece, što je veliko iskušenje. Na iskušenje možemo biti stavljeni iz više razloga – da se ispita postajanost našeg vjerovanja, da bi postali jači, da bi očistili svoju nutrinu, da bi se podsjetili na sopstvenu nemoć... Što je veće iskušenje, veća je i nagrada za onoga ko ga uspješno prođe. To je poput školovanja – što višu školu završite to će i vaše kvalifikacije biti više i vrednije. 
Objavljeno u Kur'an

Magazin Ašk